In vele documenten, voorschriften, bevelen, en opdrachten worden afkortingen gebruikt. In het hieronder opgenomen overzicht kan men de betekenis van deze afkortingen vinden. De afkortingen zijn gebaseerd op het militaire voorschrift VS 2-1392 - Veldzakboek voor Officieren 2e druk 08-01-1971.

A

 

B

 

C

 

aan- en afvoertroepen

aat

baileybrug

bbr

camouflage,

 

aanhangwagen

ahw

bataljon

bat

camoufleren

cam

aansluiten, aansluitings

asl

bataljonscommandant

bc

cavalerie

cav

aanval, aanvallen, aanvaller

av

bataljonshulppost

bhp

centraal, centrale, centralist

ctr

aanvangspunt

apt

batterij

bt

centrum

cen

aanvullen,aanvulling

aanv

begraafplaats

begrpi

chauffeur

ch

aanvullingsplaats

avpl

benzine, olie, smeermiddelen

bos

chef van de staf

cs

adjudant

adj

benzineauto

benzau

chemisch

chem

adjudant-generaal

ag

beoordeling van de toestand

bvt

civiel

civ

adjudant-onderofficier-administrateur

aooa

bergen, berging

berg

classificatie

cl

adjudant-onderofficier-instructeur

aooi

bericht

ber

colonne

col

administratie, administratief

adm

berichtenkantoor

bk

commandant

c

afdeling

afd

beschikbaar munitierantsoen

bmr

commando

co

afdelingshulppost

ahp

beveiliging, beveiligen

bev

commandopost

cp

afstand

afst

bevoorraden, bevoorrading

bevo

compagnie

cie

afstandbedieningsapparatuur

aba

bewaken, bewaking, bewaker

bew

compagniescommandant

cc

afvoeren

afv

biologisch

biol

compleet

cpl

air control team

act

bombardementsrapport

bomrap

concentratie, concentreren

conc

air liaison ollicer

alo

bommenwerper

bow

confidentieel

conf

algemeen

alg

brigade

brig

contra-inlichtingen

ci

algemene dienst

ad

brigade-generaal

bgen

contra-inlichtingendienst

cid

algemene steun

as

brisantgranaat

bg

controle, controleren, controleur

contr

amfibisch

amf

brisantpantsergranaat

bpg

co÷rdinaat, co÷rdinatie, co÷rdineren, co÷rdinator

coord

anti personeel

ap

brug

br

 

 

anti tank

at

bruggehoofd

brhfd

 

 

apparaat, apparatuur

app

brugleggend, bruglegger

brl

 

 

artillerie

art

bureau

bur

 

 

artillerie-beschietingsrapport

artrap

bureau-auto

bau

 

 

artilleriebestrijding

artb

bijlage

bijl

 

 

artilleriemeetafdeling

ama

bijvoegsel

bijv

 

 

artilleriemeetbatlerij

ambt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

E

 

F

 

datum/tijdgroep

dtg

echelon

ech

flank

ti

depot

dep

eenheid

ehd

formulier

form

detachement, detacheren

det

electrisch, electro, electricien

el

forward air controller

fac

dienstdoend

dd

electrotechnisch

eltech

fosforgranaat

fg

dienstgeheim

dg

electronisch

eltro

frequentie

freq

dienstplicht, dienstplichtig(e)

dpl

electronische oorlogvoering

eov

front, frontaal

fr

distributiecentrum

discen

eskadron

esk

 

 

divisie

div

eskadronscommandant ec

ec

 

 

divisie-artillerie

da

evacuatie, evacueren

evac

 

 

divisiecommandant

dc

evaluatie, evalueren

eval

 

 

divisiegeniecommandant

dgc

exemplaar

ex

 

 

divisiemunitiekantoor

dmk

explosief

expl

 

 

document

doc

 

 

 

 

draagbaar

drbr

 

 

 

 

draaggolf

dgf

 

 

 

 

driesprong

drs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

H

 

I

 

garnizoen

garn

helikopter

heli

identificatie, identificeren

identf

garnizoenscommandant

gc

herhalen, herhaling

hh

inbegrepen

inb

gebied

geb

herhalingsoefening

hho

individueel aanvullingssysteem

indas

geestelijke verzorger, - verzorging

gv

herstel(len), hersteller, herstelling

hrst

infanterie, infanterist

inf

gegevens

geg

hindernis

hind

informatie, ter

info

geheim

geh

hogere militaire bedrijfsleer (brevet)

hmb

infrarood

iro

geleid, geleiden, geleider

gel

hoofdaanvoerweg

haw

inlichten, inlichting 

inl

geluidmeetdienst

gmd

hoofdkwartier

hk

inlichting, ter

info

gemechaniseerd

mech

hoofdofficier toegevoegd

hot

inlichtingendienst

id

gemotoriseerd

mot

hoogte

ht

inlichtingen (onder)-officier

i(o)o 

geneeskundig

gnk

horizon(taal)

hor

inlichtingenrapport

intrep

geneeskundige dienst

gnkd

hospitaal

hosp

inlichtingensamenvatting (intelligence summary)

intsum

generaal

gen

houwitser

hw

inrichten, inrichting

inr

generaal-majoor

genm

hulppost

hp

inspecteren, inspecteur, inspectie

insp

generale staf

gs

hygiŰne, hygiŰnisch

hyg

installatie, installeren

inst

generale staf-brevet

gsb

huzaar

huz

instructeur, instructie, instrueren

instr

genie

gn

 

 

intendance, intendant

int

geografisch

geogr

 

 

interceptie

intcep

getrokken

getr

 

 

interpreteren, interpretatie

interp

gevecht

gevl

 

 

inunderen, inundatie

inund

gevechtsgroep

ggp

 

 

 

 

gevechtsinlichtingen-dienst

gid

 

 

 

 

gevechtsleiding 

gevl

 

 

 

 

geweer

gew

 

 

 

 

gewenst munitierantsoen

gmr

 

 

 

 

gewond, gewonde(n)

gw

 

 

 

 

goederen

gd

 

 

 

 

gravendienst

grd

 

 

 

 

groep

gp

 

 

 

 

ground liason officer

glo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

K

 

L

 

jagerbommenwerper

jabow

kabel

kvt

lanceren, lancering

Ic

jeep

jp

kabel

kbl

landstrijdkrachten

lask

jerrycan

jrc

kanon

kn

landweg

Iwg

joint command operation centre

jcoc

kanonnier

kan

leger

Ir

joint operation centre

joc

kapitein

kap

legerkorps

Ik

juridisch

jur

kazerne, kazerne ring

kaz

legerkorpsartillerie

Ika

juridische zaken

jz

kennisgeving van ontvangst

kvo

legerkorpsartilleriecommandant

Ikac

 

kernwapen

kw

legerkorpsgeniecommandant

Ikgc

 

kiloton

kt

legerplaats

lpl

 

kipauto

kau

levensmiddelen

Ivm

 

klasse

kl

liaison

Is

 

klein verlof

kv

liaisonofficier

lso

 

knooppunt

knppt

lichamelijke opvoeding

lo

 

kolonel

kol

licht

It

 

kornet

knt

lichtmeetdienst

Imd

 

korporaal

kpl

lichte mitrailleur

Im

 

korpsadministrateur

ka

links

Ii

 

kritiek punt

kpt

logistiek

log

 

krijgsgevangen(e)

kgv

lucht

lu

 

krijgsgevangenenkamp

 kgvnk

luchtdoelartillerie

lua

 

krijgsraad

kr

luchtfoto

lufo

 

kunstweg

kwg

luchtfoto-onderzoek(er)

 lufoz

 

 

 

luchtlanding

ll

 

 

 

luchtmacht vrouwenafdeling

luva

 

 

 

luchtsteun

lus

 

 

 

luchtstrijdkrachten

Isk

 

 

 

luisterpost

lp

 

 

 

luitenant

Int

 

 

 

luitenant-generaal

Igen

 

 

 

luitenant-kolonel

Ikol

 

 

 

 

 

 

M

 

N

 

0

 

magazijn

mag

naderingsmogelijkheid

nadmog

oefening

oef

majoor

maj

NATO stocknummer

nsn

officier

off

marechaussee

mar

(door) neutronen ge´nduceerde gamma activiteit

niga

officier van dienst

ovd

materieel, materiaal

mat

niet inbegrepen

ninb

omgeving

omg

maximaal, maximum

max

niets te rapporteren

ntr

onbruikbaar

onb

maximum toelaatbare penetratie

 mtp

nihil

nil

onder bevel

ob

mechanisch, mechanisme, mechanisatie

mech

noord, noorden

n

onderdeel

odl

mechanische uitrusting

mu

nucleair

nucl

onderdeelsaanvullingssysteem

ondas

medisch

med

nucleair, biologisch, chemisch

nbc

onderhoud

onh

middelbaar

mb

nummer

nr

onderofficier

o

middelzwaar

mz

 

 

onder (operationeel) bevel

o(o)b

militair

mil

 

 

ondersteunen, ondersteuning

ost

militaire administratie

ma

 

 

ondervragen, ondervrager, ondervraging

ondvr

militaire inlichtingendienst

mid

 

 

oorlogvoering

ov

militaire politie

mp

 

 

oorlogsvoorbereiding

ovoorb

militaire vrouwenafdeling

milva

 

 

oost. oosten

o

militair geneeskundige dienst

mgd

 

 

operatie, operationeel

op

militair gezag

mg

 

 

operationele code

opc

militair juridischedienst

mjd

 

 

op mijn bevel

omb

minimaal, minimum

mim

 

 

operationele verbindingsorder(s)

ovo

minuut, minuten

min

 

 

opleiding

opl

mitrailleur

mitr

 

 

opperwachtmeester

ow

mobiel

mbl

 

 

opperwachtmeesterinstructeur

owi

mobilisatie, mobiliseren

mob

 

 

opstellen, opstelling

opst

monteur

mnt

 

 

opruimen, opruiming

opr

mortier

mr

 

 

opvangen

opvg

mortierbeschietingsrapport

mortrap

 

 

ordergroep

ogp

mortierbestrijding

mrb

 

 

ordonnans

ord

motor, motoriseren, motorisatie

mot

 

 

organiek, organisatie, organiseren

org

motorrijwiel

motrijw

 

 

organieke munitie uitrusting

omu

motortransport

mt

 

 

organisatietabel

ot

motortransport (onder)officier

mt(o)o

 

 

organisatietabel en autorisatiestaat

otas

munitie

mun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Q

 

R

 

pantser

pa

 

 

radar

rdr

pantserbestrijding

pab

 

 

radio(s)

rd

pantserrupsvoertuig

pr

 

 

radioauto

rau

pantserrupsvoertuig artillerievuurmond

pra

 

 

radiologisch, radioloog

rdl

pantserrupsvoertuig anti-tank

prat

 

 

radiologische meting

rdlm

pantserrupsvoertuig berging

prb

 

 

radiotelefonie, radiotelefonisch, radiotelefonist

rtfn

pantserrupsvoertuig-

 

 

radiotelegrafie, radiotelegrafist, radiotelegrafisch

rtgf

pantserrupsvoertuig commandovoertuig

prco

 

 

radiotelex, radiotelexist

rtx

pantserrupsvoertuig gewondentransport

prgwt

 

 

raket

rk

pantserrupsvoertuig mortierdrager

prmr

 

 

raketwerper

rkw

pantserrupsvoertuig personeelvervoer

pri

 

 

rampenbestrijding

rb

pantserrupsvoertuig tegenluchtdoelen

prtl

 

 

rantsoen

ran

pantserrupsvoertuig verkenning

prverk

 

 

rechts

re

pantserrupsvoertuig vrachtvervoer

prv

 

 

rechtstreekse instroming in mobilisabele eenheden

rim

pantserwagen

paw

 

 

rechtstreekse steun

rs

pantserwielvoertuig

pw

 

 

refereren, referte

ref

pantserwielvoertuig commandovoertuig

pwco

 

 

regiment

reg

pantserwielvoertuig gewondentransport

pwgwt

 

 

registratie, registreren

rgs

pantserwielvoertuig mortierdrager

pwmr

 

 

registratienummer

rnr

pantserwielvoertuig personeelvervoer

pwi

 

 

reglement

regl

pantserwielvoertuig vrachtvervoer

pwv

 

 

reparatie, reparateur

rep

parachute, parachutist

para

 

 

reserve

res

paragraaf

par

 

 

reservedelen

resdln

passeertijd

pst

 

 

richting

rg

patrouille, patrouilleren

patr

 

 

ritmeester

ritm

peloton

pel

 

 

rivier

riv

pelotonscommandant

pc

 

 

rivierovergang

rivovg

pelotons sergeant

ps

 

 

r÷ntgen absorbed dose

rad

personeel

pers

 

 

rupsvoertuig

rvtg

personeelszaken

persz

 

 

rijsporenbrug

rijspbr

personenauto

pau

 

 

 

 

persoonlijke standaarduitrusting

psu

 

 

 

 

pionier

pn

 

 

 

 

pistool

ptl

 

 

 

 

pistoolmitrailleur

pm

 

 

 

 

plaatsvervangend, -vervanger

plv

 

 

 

 

ploeg

plg

 

 

 

 

ponton, pontonnier

pont

 

 

 

 

pontondekliggerbrug

pontdeklbr

 

 

 

 

pontonplaatbrug

pontplbr

 

 

 

 

preventief

prev

 

 

 

 

proces-verbaal

pv

 

 

 

 

projectiel

proj

 

 

 

 

punt

pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

T

 

U

 

saldo-quick

sdq

tactical operation centre

toc

uitgaand

utg

schootsveld

shcv

tactiek, tactisch

tac

uitgangsstelling

ugs

schrijver

schr

tactische weer- en terreinstudie 

twts

uitgave, uitgifte, uitgeven

uitg

seconde

sec

takelauto

takau

uitrusting

uitr

sectie

sie

tandheelkundig

thk

uitvoering, uitvoeren

uitv

sergeant

sgt

tank

tk

 

 

sergeant-majoor

sm

tankberging

tkb

 

 

sergeant-majoor administrateur

sna

tankdozer

tkdoz

 

 

sergeant-majoor instructeur

smi

techniek, technisch

tech

 

 

sergeant-majoor schrijver 

sms

technische staf

tsp

 

 

situatierapport 

sitrap

technisch specialist

tsp

 

 

slagorde

slo

tegen luchtdoelen

tl

 

 

sociale dienst

socd

tegen pantser

tp

 

 

soldaat  sld

sld

telefonisch, telefonist, telefoon

tfn

 

 

specialiseren, specialist, speciaal 

spec

telegraaf, telegrafist, telegrafisch 

tgf

 

 

spoonrweg 

spwg

telegram

tgm

 

 

staf

st

televisie

tv

 

 

staf- en stafcompagnie ststcie *)

ststcie

telex

tx

 

 

staf, staf- en verzorgings-cie *)

ststvzcie

tentacle 

tcl

 

 

stafkwartier

stk

terreinmeetdienst

tmd

 

 

 

terreinmeetofficier

tmo

 

 

*) overeenkomstige ehdn op analoge wijze afkorten

terreinmeting, -meter 

tm

 

 

 

territoriaal

terr

 

 

stafwacht

stw

terugstootloze vuurmond

tlv

 

 

startlijn

sl

tirailleur, tirailleren

tir

 

 

station

stat

toegevoegd

toeg

 

 

stelling

stg

toestel

tsl

 

 

stormvuur

sosvu

topografie, topografisch

topo

 

 

straalzender

strz

tot nader order

tno

 

 

strategisch, strategie

strat

transport(en)

t

 

 

strijdkrachten

sk

trein, treinen

tn

 

 

systeem

sys

troep, troepen

tr

 

 

 

tweede luitenant  tint

tlnt

 

 

 

tijd van aanbieding

tva

 

 

 

tijd van ontvangst

tvo

 

 

 

tijd van verzending 

tvz

 

 

 

typist

typ

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

W

 

X

 

vaandrig

vdg

waarmerken, waarmerking

wmk

 

 

vakdiensten

vakd

waarnemen, waarnemer, waarneming

wrn

 

 

vaste order(s)

vo

waarnemingspost

wp

 

 

vaste order verbindingsdienst

vov

waarschuwingsnet

wanet

 

 

vaste verbindingsorder(s)

vvo

wachtmeester

wmr

 

 

veiligheidsbezetting

vbez

wapen(s), wapenen

wpn

 

 

veiligheidslijn

vln

waterpunt

wpt

 

 

veldartillerie

va

watervoorziening

wvz

 

 

veldpost

vldp

weerstandsgebied

wgeb

 

 

verbandplaats

vbpl

 wegtransport

wgt

 

 

verbinding

vbd

welzijnszorg

wzz

 

 

verbindingsdienst

vbdd

 werkplaats

wkpl

 

 

verbindingsofficier

vbdo

werkplaatsauto

wkplau

 

 

vercijferen, vercijferaar

cvf

werktroepen

wktr

 

 

verdedigen, verdediging

verd

west, westen

w

 

 

verdeel plaats

vdpl

wielvoertuig

wvtg

 

 

verkeer

vk

wijzigen, wijziging

wijz

 

 

verkeerscontr÷lepost

vkcontrp

 

 

 

 

verkeersleiding

vkl

 

 

 

 

verkennen, verkenning

verk

 

 

 

 

vernielen, vernieling

vern

 

 

 

 

verplaatsen, verplaatsing

verpl

 

 

 

 

verpleging, verplegen, verpleger, verpleegster

vpl

 

 

 

 

verspreidingspunt

vspt

 

 

 

 

versterken, versterking

verst

 

 

 

 

verstrekken, verstrekking

verstr

 

 

 

 

verticaal

vert

 

 

 

 

vertragen(d), vertraging

vertr

 

 

 

 

vervoer

vrv

 

 

 

 

verwisselopstelling

vwopst

 

 

 

 

verwisselstelling

vwstg

 

 

 

 

verzamel(en), verzameling

vz

 

 

 

 

verzamelplaats

vzpl

 

 

 

 

verzenden

verz

 

 

 

 

verzoek, verzoeken

vzk

 

 

 

 

verzorgen, verzorging

vzg

 

 

 

 

vierkant

vt

 

 

 

 

viersprong

vrs

 

 

 

 

vlammenwerper

vlmw

 

 

 

 

vliegbasis

vlb

 

 

 

 

vlieger

vl

 

 

 

 

vliegtuig

vltg

 

 

 

 

voertuig

vtg

 

 

 

 

voorbereide berichtencode

vbc

 

 

 

 

voorbereiden, voorbereiding

voorb

 

 

 

 

voorbereidende beschieting

voorbbesch

 

 

 

 

voorlichting, voorlichter

voorl

 

 

 

 

voorlopig technisch inIichtingenrapport

pretechrep

 

 

 

 

voorpost

vp

 

 

 

 

voorraad

vrd

 

 

 

 

voorrang

vrg

 

 

 

 

voorschrift

vs

 

 

 

 

voorste lijn eigen troepen

vlet

 

 

 

 

voorste rand weerstandsgebied

vrw

 

 

 

 

vooruitgeschoven commandopost

vcp

 

 

 

 

voorwaartse waarnemer

vwrn

 

 

 

 

vrÓchtauto

vau

 

 

 

 

vrijwillig, vrijwilliger

vw

 

 

 

 

vuur

vu

 

 

 

 

vuurleiding

vul

 

 

 

 

vuurmond

vmd

 

 

 

 

vuurregeling

vr

 

 

 

 

vuurregelingscentrum

vrc

 

 

 

 

vuurregelingsofficier

vro

 

 

 

 

vuursteun

vust

 

 

 

 

vuursteunco÷rdinatie

vsc

 

 

 

 

vuursteunco÷rdinatiecentrum

vscc

 

 

 

 

vuursteunco÷rdinatielijn

vscl

 

 

 

 

vuursteunco÷rdinator

vscr

 

 

 

 

vuurversterking

vv

 

 

 

 

vuurwapens

vwpn

 

 

 

 

vijand, vijandelijk

vij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

Z

 

 

 

 

 

zeer geheim

zg

 

 

 

 

zeestrijdkrachten

zsk

 

 

 

 

zelfhulp-kameradenhulp

zhkh

 

 

 

 

zelfstandig

zelfst

 

 

 

 

zieken

zk

 

 

 

 

ziekenauto

zau

 

 

 

 

ziekentransport

zt

 

 

 

 

ziekenverzorging, -verzorger

zvzg

 

 

 

 

zuid, zuiden

z

 

 

 

 

zwaar

zw

 

 

 

 

zwaartepunt

zwpt